สั่งปิดโรงเรียน หลังเจอนักเรียนติด CV-19

ข่าววันใหม่

วันที่ 12 พ.ย.64 มีรายงานว่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หน้าสนามบินนานาชาติจ.อุดรธานี มีหนังสือประกาศฯ เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติด CV-19

โดยในประกาศแจ้งว่า โรงเรียนได้รับข้อมูลแจ้งจากโรงพยาบาลอุดรธานีว่า มีนักเรียนชั้นม.2 ตรวจพบการติด CV-19 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ดังนี้

  1. งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.64 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. ในระหว่างที่มีการงดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning โดยครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละระดับชั้นจะเป็นผู้กำหนด ได้แก่ On Air Online On Demand และ On Hand
  3. ยกเลิกปฏิทินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ (ON Site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โรงเรียนได้ประกาศไว้ 4.การจัดการเรียนการสอน ให้จัดตารางการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวันปกติ

และให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้นข้าราชการ ส่วนครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในห้วงเวลาดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ทางคณะกรรมการควบคุมจ.อุดรธานี ได้พิจารณาการเปิดการเรียนการสอน On site ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาเสนอขอรับการประเมิน 18 อำเภอ 265 แห่ง

ผ่านการประเมิน 245 แห่ง ไม่ผ่าน 20 แห่ง รวมสถานศึกษาผ่านเกณฑ์สะสม 383 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ของสถานศึกษาทั้งจังหวัด แต่หลังจากเปิดเรียน on site ก็มีโรงเรียนสั่งปิดไปแล้วหลายแห่ง

โรงเรียนดังกล่าว เพิ่งเปิดเรียนเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่เมื่อพบว่านักเรียนติด CV-19 ทำให้ต้องปิดการเรียนแบบ ON Site

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเมืองอุดรฯ เจอนักเรียนติด CV-19 สั่งปิดทันที ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง พร้อมกำหนดแนวทางการสอนใหม่

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *