นายพลตำรวจ นายดาบ ลาออก 975นาย

ข่าววันใหม่

จากกรณี วันนี้ (30 ก.ย.2564) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 484/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจ “ลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ,2565)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 385/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าว “ลาออก” จากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

.

.

นายพลตำรวจ-นายดาบ ลาออก 975 นาย

สำหรับข้าราชการตำรวจ “ลาออก” จากราชการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ยศ พล.ต.ท.- ด.ต.ทั้งสิ้น 975 นาย โดยมีจะดับนายพล ยศ พล.ต.ท.-พล.ต.ต.จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ศรายุทธ พูลธัญญะ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.,พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส., พล.ต.ต.บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผบก.สสท. และ พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.บช.ศ. ข้าราชการตำรวจ “ลาออก”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *