ยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ที่ดินเงินฝาก 130.3 ล้าน

ข่าววันใหม่

ปปง. มีมติสั่งยึดและอายัดทรัพย์ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จากกรณีฉ้อโกงประชาชน จำนวน 89 รายการ รวมมูลค่า 130.3 ล้านบาท

จากกรณีที่ นายประสิทธิ์ เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ถูกดำเนินคดี ฐานฉ้อโกงเงิน ที่มีมูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีผู้เสียหายบางส่วน ได้เดินทางไปที่ สำนักงาน​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ฟอก​เงิน (ปปง.) เพื่อให้​ตรวจสอบ​เส้นทางการเงิน​ และติดตาม​ทรัพย์สิน​มาคืนแก่ผู้เสียหายโดยด่วน

.

.

​ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา

ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวม 89 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

ซึ่งคำสั่งดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจ ดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า จำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้ง 89 รายการ รวมมูลค่า 130,371,449.55 บาท ประกอบด้วย ที่ดิน 17 แปลง ราคาประเมิน 119,653,534.91 บาท เงินในบัญชีเงินฝาก 71 บัญชี และหลักทรัพย์ 1 บัญชี รวม 72 บัญชี 10,717,964.64 บาท

สำหรับทรัพย์สินประเภท ที่ดิน 17 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัทอ่าวนาง ซีวิว คอนโด จำกัด จำนวน 11 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ ,นายสมบูรณ์ ช่างเรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้รับจำนอง 1 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ ,นางอภัสราภรณ์ เจียวก๊ก 3 แปลง อยู่ใน จ.กระบี่ และนางฉลวย จันทวี 2 แปลง อยู่ในจ.สงขลา

ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก 71 บัญชี อยู่ในชื่อ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก, น.ส.ณัฐวรรณ อุตมะปรากรม ,นายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ ,นางกุลรภัส คงสัน ,นายสุดถวัลย์ ท้าวสกุล ,บริษัท เหนือโลก จำกัด ,บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด ,บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ,สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด,บริษัท เอ็มโกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ,นางอภัสราภรณ์ เจียวก๊ก,น.ส.จิรากัญ จันทวี ,น.ส.นฤมล ทองคำ ,นางเที่ยนโฮ้ย เจียวก๊ก เพื่อเด็กหญิงภัทรินญา คุณสนอง ,นางเที่ยนโฮ้ย เจียวก๊ก ,นายประเสริฐ จันทวี ,บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด, บริษัท เอ็มแอล ฟิวเจอร์เทค จำกัด ,บริษัท เอ็มวีเทรดดิ้ง คอเปอเรชัน จำกัด ,น.ส.ภัสร์ชนกพร จรัสธนะภักดิ์ ,นายวีระ นุ่นประดิษฐ์ ,น.ส.ปาริชาติ ทำนา และ น.ส.อมราภรณ์ วิเศษสุข หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ชื่อนายกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์

เครดิตแหล่งข้อมูล : pptvhd36

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *