ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส 27 ก.ย. – 31 ต.ค. 64

ข่าววันใหม่

ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส 5 กลุ่ม วันที่ 27 ก.ย. – 31 ต.ค. 64

โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

.

.

1.ประชาชนอายุ 18+ ปี ทั่วประเทศ 70 % 16.8 ล้านโดส

สูตรวัคซีน

ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา

แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา

แอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์

2.นักเรียนอายุ 12-17 ปี ทั่วประเทศ 20 % 8 แสนโดส

สูตรวัคซีน

ไฟเซอร์+ไฟเซอร์

3.แรงงานในระบบประกันสังคม 3 % 8 แสนโดส

สูตรวัคซีน

ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา

4.หน่วยงาน เช่นในเรือนจำ 5 % 1.1 ล้านโดส

สูตรวัคซีน

ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา

5.ผู้ต้องการฉีดกระตุ้น เข็ม 3 (ฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม เดือน มี.ค.-พ.ค.) 2% 5 แสนโดส

สูตรวัคซีน

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา

โดยวานนี้ (10 ก.ย.64) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติเห็นชอบการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยความยินยอมของผู้ปกครอง โดยจะ เริ่มภายในเดือนตุลาคม นี้

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

นักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า

-แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส.) หรือเทียบเท่า

ระยะถัดไปจะจัดสรรวัคซีนสำหรับระดับชั้นอื่น ๆ ที่เหลือ

รูปแบบการให้บริการ จะให้บริการผ่านสถาบันการศึกษา อาทิ

-โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน

-สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-โรงเรียนสอนศาสนา

-สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนทหาร เป็นต้น

ทั้งนี้หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน ไฟเซอร์ ได้โดยอนุโลม

ซึ่งสถานศึกษาต้องชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีนและจัดส่งใบยินยอม และแจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *