ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายให้ ร้านอาหารในห้างสั่งเดลิเวอรี่ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ลูกค้า ซื้อกลับบ้าน

ข่าววันใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายให้ ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้า เดลิเวอรี่ สินค้าได้ แต่ไม่อนุญาตให้ลูกค้า ซื้อกลับบ้าน มีผล 3 ส.ค. ต่อเนื่องถึง 31 ส.ค.นี้ พร้อมประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน

รายละเอียดส่วนหนึ่งของร้านอาหารตามประกาศ มีดังต่อไปนี้

.

.

(๑) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โ ร ค ติด ต่ อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ โ ร ค ติด ต่อ จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโ ร ค ติด ต่อ ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น โดยไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคจำนวนหลายคน และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกัน ที่ทางราชการกำหนด

ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จัดให้มีระบบการคัดกรองและตรวจสอบการลงทะเบียน ผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่ การจัดระบบคิวและกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว มีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม และต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนิน มาตรการดังกล่าว รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอื่นตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *