องค์การเภสัชกรรม เผยกำลังร่างสัญญาซื้อ “โมเดอร์นา” ทยอยมาไตรมาส 4 ยังไม่เคาะราคา

ข่าววันใหม่

องค์การเภสัชกรรม เผยกำลังร่างสัญญาซื้อ “โมเดอร์นา” คาดลงนามได้ต้นเดือน ส.ค. ทยอยมาไตรมาส 4/2564 ถึงม.ค. 2565 แต่ยังไม่เคาะราคา

เมื่อเวลา 19.27 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้ ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า

.

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จำนวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจำนวนที่จองมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการนำเข้า ดังนั้น โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด

ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จำหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีนและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *