จ่าย 1 ล้าน! ถ้าโคม่าหรือตาย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยประกันภัยฉีด ‘ซิโนฟาร์ม’

ข่าววันใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยข้อมูลประกันภัย ฉีด ‘ซิโนฟาร์ม’ หากโคม่าหรือเสียชีวิต จ่าย 1 ล้านบาท ค่ารักษา 3 หมื่นบาท เผยเงื่อนไข

วันที่ 16 มิ.ย.64 เฟซบุ๊กเพจ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy” ได้เผยแพร่ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) จำนวน 30,000 บาท

.

สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 99 ปี, ไม่จำกัดอาชีพ, ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

ส่วนเงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี

และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *