สั่งปิดด่วน! โรงเชือดไก่ CPF หลังพบติดโควิดกว่า 200 ราย

ข่าววันใหม่

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เผยแพร่โทรสารราชการในกรมการปกครอง “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า จังหวัดสระบุรี ขอรายงานผลการดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้

1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แก่งคอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ปวยเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด มหาชน) ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดําเนินการตรวจ เชิงรุกแล้ว จำนวนประมาณ 7,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 245 ราย

.

2.ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้ว จํานวน 49 ราย

3.โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 400 ราย

4.บริษัทฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราว เพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน

5.ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะรายงาน ให้ทราบต่อไป

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *